תקנון הארנק החכם

1.      כללי

1.1 "הארנק החכם" באפליקציית מועדון הוט מבוססת על כרטיס ‘נופשונית קארד’, המאפשר לך בחירה בין מגוון רשתות שיווק ברחבי הארץ.

1.2 השימוש באפליקציה ובכרטיס הם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.3 הכרטיס יכובד עפ"י התנאים והמגבלות המופיעים בתקנון זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 1.4אישור קריאת התקנון ו / או קבלת שירות באתר, מהווה את הצהרת הלקוח כי הוא קרא והבין את כל סעיפי התקנון, הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר הינם נכונים ומדויקים.

1.5 מסמך זה נוקט, מטעמי שפה, לשון זכר אך כוונתו לשון זכר ונקבה גם יחד.

 1.6תוקפו של הכרטיס יהיה בהתאם למועד הנקוב בו. בחלוף המועד הנקוב, הכרטיס יהיה חסר תוקף,  לא יכובד ולא יוחלף

. 1.7הכרטיס מזכה את האוחז בו בסכום שנטען בו כדין בלבד.

1.8 הכרטיס ו/או הסכום הכספי הטעון בו אינם ניתנים להמרה למזומן ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס. (העודף יישאר טעון על גבי הכרטיס עד לשימוש הבא)

 1.9הכרטיס הינו אישי ולא ניתן להעברה.

 1.10הכרטיס הינו לשימוש רב פעמי וניתן לטעינה חוזרת.

1.11 טעינת הכרטיס ובדיקת היתרה מבוצעת באפליקציה המשדרת נתונים ע"י פרוטוקול SSL לאתר מאובטח ומאושר בתקן PCI.

 1.12הכרטיס מהווה כרטיס תשלום מיוחד עפ"י הגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 והוראות חוק זה ביחס לכרטיס תשלום מיוחד יחולו על הכרטיס ו/או השימוש בו.

 1.13רשימת הרשתות מתעדכנת מעת לעת. לפני כל ביצוע עסקה, יש להתעדכן ברשימת הרשתות המשתתפות באפליקציה

. 1.14במקרה של אבדן/גנבה/השחתה של הכרטיס, נופשונית ומועדון הוט לא יהיו אחראים ולא יפצו את הלקוח. כרטיס פגום / מזויף לא יכובד. הנפקת כרטיס חדש תחויב בסכום של 30 ₪.

 1.15הכרטיס מונפק ע"י ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ (להלן ‘נופשונית’) ובאחריותה הבלעדית.
         ‘נופשונית’ שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ברשימת הרשתות המכבדות את הכרטיס בכל עת, ללא התראה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הפסקת פעילות של רשת.

 1.16 לחברה המנפיקה שמורה הזכות לערוך בתקנון שינויים מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת.

 

2.       הגדרות:

2.1 לקוח – כל מחזיק כרטיס ‘נופשונית קארד’ זכאי להתחבר באמצעות האפליקציה ומספר מזהה ולבצע טעינות / ואו קבלת שירותים.

 2.2בית העסק – בית העסק או הספק המעניק ללקוח הזכאי את ההטבה ו/או השירות.

 2.3כרטיס ‘נופשונית קארד’ – כרטיס המאפשר טעינת הטבות כספיות ו/או טעינה עצמאית באמצעות כרטיס אשראי.

2.4 תקנון – תקנון זה.

 

3.      תנאים ואחריות:

3.1 נופשונית מצהירה, כי פעילותה בכל הנוגע לאספקת המוצרים המוצעים מתבצעת במסגרת היותה גורם מקשר בלבד.
      כיוצא בכך, נופשונית אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם ו/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למזמין המוצרים המוצעים.
      כמו כן, מודיעה ‘נופשונית’ בזאת לרוכש המוצרים הנ"ל, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל ספק המוצרים, וכי ‘נופשונית’ לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל. 
      מומלץ לבדוק את מפרט המוצר טרם הרכישה
.

3.2 ניתן להטעין בכרטיס סכום שלא יעלה על 1500 ₪ או ע”פ החלטת המנפיק בטעינה אישית בודדת ומקסימום של 12,000 ₪ בחודש. הכרטיס יכול להכיל בכל נקודת זמן עד 1,500 ₪.

 3.3התשלום עבור הטעינה יתבצע בממשקON LINE  ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי ניתן לבצע את הטעינה (המרת כסף בכסף). ביצוע הטעינה באפליקציה כפוף לתקינות האפליקציה וקיום קליטה סלולרית.

 3.4לאחר ביצוע הטענת כסף יש לבדוק יתרת הכרטיס באפליקציה בטרם הרכישה בבתי העסק.

 3.5רשימת הרשתות המכבדות את כרטיס ‘נופשונית קארד’ מופיעה באפליקציה.

 3.6הכרטיס הינו לשימוש רב-פעמי והוא ניתן לטעינה חוזרת.

 3.7ניתן להטעין את הכרטיס ולברר את יתרתו באפליקציה בכל עת.

 3.8ניתן לבטל את הטעינה עד 14 יום ממועד ביצועה בכפוף לתקנות הגנת הצרכן.

 3.9לא ניתן לרכוש כרטיסי מתנה (GIFT CARD). 

3.10 המשתמש באפליקציה ובכרטיס נופשונית מסכים כי פרטי העסקאות שביצע יועברו למועדון הוט לצורך עיבוד וניתוח מידע. המידע לא יועבר לצדדים נוספים. מועדון הוט לא יקבל את פרטי כרטיס האשראי.
 

לרשימת הרשתות המכבדות את כרטיס הארנק החכם>>